+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku i ugradnju klima

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

GRAD  MOSTAR

CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA

“LOS  ROSALES”

M O S T A R

 

ID Broj:4227304790007;

Poreski broj: 07000946

Ul. Južni logor bb, Mostar;

tel: 387 36 556 581; fax  387 36  556-580;

e-mail:losrosal@bih.net.ba; www.los-rosales.com

 

Broj: 01-01-O/20

Datum: 22.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 87. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”, na preporuku administrativno-finansijske JU Centra “Los Rosales”, direktorica donosi:

O D L U K U

  o prihvatanju ponude ponuđača putem direktnog sporazuma

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača Megamarkt d.o.o., Muje Pašića bb, Mostar broj 21-010-032 od 20.01.2021. godine u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju klima u JU Centar “Los Rosales” po cijeni od 1.602,56 KM bez PDV-a odnosno 1.875,00 KM sa PDV-om.

Član 2.

Prijedlog Ugovora za javnu nabavku dostavit će se izabranom ponuđaču..

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke klimatizacijskih uređaja, odnosno 3 klime za potrebe Centra “Los Rosales” u skladu sa privremenim Planom javnih nabavki za 2021. godinu, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 01-01/21 od 14.01.2021. godine. Nabavka je provedena putem direktnog sporazuma, a procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 2.000,00 KM. Megamatkt doo blagovremeno je dostavio ponudu.

Nakon upućenog pismenog zahtjeva za dostavljanje prijedloga ponude izvršeni su pregovori sa istim. Ponuđač je dana 20.01.2021. godine dostavio ponudu. Administrativno-finansijska služba dostavila je direktorici prijedlog cijena ponuđača i preporuku o prihvatanju cijene ponuđača, s obzirom da se ponuda navedenog ponuđača kreće u okviru sredstava namjenjenih za ovu vrstu nabavke, da je ponuda povoljna i prihvatljiva, kvalitetom zadovoljavajuća, da je u cijenu uračunata i ugradnja.

Zbog svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dopuštena žalba.

 

Dostaviti:                                                                                                                                DIREKTORICA

  1. Administrativno-finansijskoj službi                                                               _________________
  2.  Ponuđaču                                                                                                                      /Mirna Mezit/
  3. a/a

Related Posts