+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Odluka o prihavatnju ponude za nabavku i ugradnju kuhinje po mjeri

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

GRAD  MOSTAR

CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA

“LOS  ROSALES”

M O S T A R

 

ID Broj:4227304790007;

Poreski broj: 07000946

Ul. Južni logor bb, Mostar;

tel: 387 36 556 581; fax  387 36  556-580;

e-mail:losrosal@bih.net.ba; www.los-rosales.com

Broj: 02-02-O/20

Datum: 28.01.2021. godine

Na osnovu člana 87. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”, na preporuku administrativno-finansijske JU Centra “Los Rosales”, direktorica donosi:

 

O D L U K U

o prihvatanju ponuđača putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača MODIMEX d.o.o., Opine bb, Mostar, broj 01/21 od 25.01.2021. godine u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju namještaja odnosno kuhinje u JU Centar “Los Rosales” po cijeni od 3.620,00 KM bez PDV-a odnosno 4.235,40 KM sa PDV-om.

Član 2.

Prijedlog Ugovora za javnu nabavku dostavit će se izabranom ponuđaču..

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke namještaja odnosno kuhinje za potrebe JU Centra “Los Rosales” u skladu sa privremenim Planom javnih nabavki za 2021. godinu, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 02-03/21 od 18.01.2021. godine. Nabavka je provedena putem direktnog sporazuma, a procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM. Zahtjev za dostavljanje ponude upućen je na tri adrese: Modimex doo, Glavina doo i Domavija doo

Modimex d.o.o. je blagovremeno dostavio ponudu.

Administrativno-finansijska služba dostavila je direktorici ponudu ponuđača i preporuku o prihvatanju cijene ponuđača, s obzirom da se ponuda navedenog ponuđača kreće u okviru sredstava namjenjenih za ovu vrstu nabavke, da je ponuda prihvatljiva, da je u cijenu uračunata i ugradnja.

Zbog svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dopuštena žalba.

 

Dostaviti:                                                                                                                                DIREKTORICA

  1. Administrativno-finansijskoj službi                                                            _________________
  2. Ponuđaču
  3. a/a                                                                                                                               /Mirna Mezit/

Related Posts