+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Odluka o izboru ponuđača za usluge održavanja instalacija

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

GRAD  MOSTAR

CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA

“LOS  ROSALES”

M O S T A R

 

ID Broj:4227304790007;

Poreski broj: 07000946

Ul. Južni logor bb,

Mostar; tel: 387 36 556 581; fax  387 36  556-580;

e-mail:losrosal@bih.net.ba; www.los-rosales.com

Broj: 03-01-O/21

Datum: 29.01.2021. godine

Na osnovu člana 87. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”, na preporuku administrativno-finansijske JU Centra “Los Rosales”, direktorica donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača ALFATHERM d.o.o., Bišće polje bb, Mostar, broj PS-2021-018 od 28.01.2021. godine u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za usluge popravke i održavanja instalirane opreme u JU Centar “Los Rosales” po cijeni od 1.200,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Ugovora za javnu nabavku usluga popravke i održavanja potpisat će se sa izabranim ponuđačem.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke usluga popravke i održavanja instalirane opreme u Centru “Los Rosales” pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 04-01-U/21 od 18.01.2021. godine. Nabavka je provedena putem direktnog sporazuma, a procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 3.000,00 KM. Zahtjev za dostavljanje ponude upućen je na adresu Alfatherm doo, Mostar.

Ponuđač Alfatherm doo, Bišće polje bb, Mostar je blagovremeno dostavio ponudu.

S obzirom da se ponuda navedenog ponuđača kreće u okviru sredstava namjenjenih za ovu vrstu nabavke, da je ponuda prihvatljiva, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dopuštena žalba.

 

Dostaviti:                                                                                                                                DIREKTORICA

  1. Administrativno-finansijskoj službi                                                            _________________
  2. Ponuđaču
  3. a/a                                                                                                                               /Mirna Mezit/

Related Posts