+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Odluka o izboru ponuđača za usluge iznajmljivanja kopir aparata

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

GRAD  MOSTAR

CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA

“LOS  ROSALES”

M O S T A R

 

ID Broj:4227304790007; Poreski broj: 07000946

Ul. Južni logor bb, Mostar;

tel: 387 36 556 581; fax  387 36  556-580;

e-mail:losrosal@bih.net.ba; www.los-rosales.com

 

Broj: 11-12-O/21

Datum: 31.03.2021. godine

Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”, na preporuku administrativno – finansijske službe u postupku nabavke usluga iznajmljivanja multifunkcionalnih uređaja, direktorica donosi:

O D L U K U

o prihvatanju ponude

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača ZK Office, Blajburških žrtava 23, Mostar broj 129/2021 za nabavku usluga printanja odnosno usluga iznajmljivanja multifunkcionalnih uređaja za potrebe JU Centra “Los Rosales” Mostar u iznosu od 70,000 KM bez PDV-a mjesečno za najam dva kopir aparata, odnosno 840,00 KM bez PDV-a na godišnjem nivou.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke usluga printanja odnosno iznajmljivanja multifunkcionalnih uređaja za potrebe JU Centra “Los Rosales” Mostar, u skladu sa potrebama i raspoloživim sredstvima za ovu namjenu pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke usluga putem direktnog sporazuma broj 19-12-U/21 od 26.03.2021. godine. ZK Office je na pismeni zahtjev blagovremeno dostavio je ponudu broj 129/2021.

Administrativno-finansijska služba dostavila je Direktorici ponudu ponuđača i preporuku o prihvatanju ponude ponuđača, s obzirom da se ponuda navedenog ponuđača kreće u okviru sredstava namjenjenih za ovu vrstu nabavke, da je ponuda povoljna i prihvatljiva, kvalitetom zadovoljavajuća, da su u ponudu uračunati svi neophodni troškovi.

Zbog svega navedenog odlučeno je kao u dipozitivu Odluke.

 

 

Dostaviti:                                                                                                                                DIREKTORICA

  1. Administrativno-finansijskoj službi                                                            _________________
  2. Ponuđaču
  3. a/a                                                                                                                               /Mirna Mezit/

Related Posts