+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Odluka o izboru ponuđača za nabavku deterdženata za mašine za pranje suđa

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

GRAD  MOSTAR

CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA

“LOS  ROSALES”

M O S T A R

 

ID Broj:4227304790007;

Poreski broj: 07000946

Ul. Južni logor bb, Mostar;

tel: 387 36 556 581; fax  387 36  556-580;

e-mail:losrosal@bih.net.ba; www.los-rosales.com

Broj: 06-08-O/21

Datum: 01.02.2021. godine

Na osnovu člana 87. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”, na preporuku administrativno-finansijske JU Centra “Los Rosales”, direktorica donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača Eurosan d.o.o., Bišće polje bb, Mostar, broj 2021-01/2252 od 29.01.2021. godine u postupku nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku roba – deterdženti za mašinsko pranje suđa za potrebe kuhinje Centar “Los Rosales”.

Član 2.

Nabavka deterdženata provodit će se po potrebi a po jediničnoj cijeni iz ponude ponuđača koja je sastavni dio ove Odluke u iznosa do 500,00 KM bez PDV-a na godišnjem nivou, a pravdat će se prilaganjem računa.

Za finansiranje predmetne nabavke koristit će se Budžetska sredstva, a u nedostatku istih i donatorska srdstva.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke roba deterdženata za mašinsko pranje posuđa za potrebe kuhinje u Centru “Los Rosales” pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 08-08/21 od 27.01.2021. godine. Nabavka je provedena putem direktnog sporazuma, a procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 500,00 KM. Zahtjev za dostavljanje ponude za potrebne deterdženta upućen je na adresu Eurosan doo, Mostar.

Ponuđač Eurosan doo, Bišće polje bb, Mostar je blagovremeno dostavio ponudu sa jediničnim cijenama koštanja proizvoda za mašinsko pranje suđa bez PDV- a (Suma Lima L3, 20 l – 121,54 KM, Suma Rinse A5, 20 l – 113,89 KM, Suma Calc D5, 5 l – 53,38 KM).

S obzirom da nije moguće predvidjeti potrebe za navedenim proizvodima nabavka će se vršiti po jedinačnim cijenama koštanja iz ponude ponuđača, koja je sastvani dio oe odluke, po potrebi, a do iznosa od 500,00 KM bez PDV-a tokom 2021. godine.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dopuštena žalba.

 

Dostaviti:                                                                                                                                DIREKTORICA

  1. Administrativno-finansijskoj službi                                                            _________________
  2. Ponuđaču
  3. a/a                                                                                                                               /Mirna Mezit/

Related Posts