+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONA VIRUSA (COVID-19) CENTRA “LOS ROSALES”

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONA VIRUSA (COVID-19) U  JU CENTRA ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“ MOSTAR

 UVOD

 Za vrijeme boravka učenika / korisnika u Centru svi se moraju osjećati sigurno i zdravstveno zaštićeno. Odgovornost za sigurnost i zaštitu zdravlja korisnika, kao i rizik sekundarnog prenosa virusa iz Centra u domaćinstva i obratno dijele svi zaposlenici Centra i roditelji korisnika. Provođenjem Kriznog plana poduzimaju se mjere zaštite učenika/korisnika i zaposlenika, i preciziraju se uloge svih zaposlenika Centru u osiguravanju sigurnog  i zdravog  okruženja  u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

 

OPERATIVNI TIM

 

 1. Direktor/ica imenuje operativni tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa sprečavanjem širenja zaraze u radnim prostorijama Centra, te donosi uputstva i instrukcije.
 2. Operativni tim Kriznog plana čine: predstavnici nastavnog, nenastavnog osoblja, stručnih saradnika i medicinskog osoblja Centra.
 3. Tim je formiran u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom, da kontinuirano prati epidemiološku situaciju i organizuje rad u Centru shodno odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija.

 

CILJEVI KRIZNOG PLANA

 

 1. Koordinacija na nivou Centra – adekvatna edukacija za zaposlenike,
 2. Procedure nadzora učenika, korisnika, roditelja i zaposlenika,
 3. Jasno definisati tačke ulaska u instituciju
 4. Timovi za brze odgovore (krizni timovi na dnevnoj bazi koji će biti sasatvaljeni od dežurnih nastavnika / terapeuta, medicinske sestre i drugog osoblja),
 5. Mjere prevencije i kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama (obavezno korištenje rukavica i maski),
 6. Procedure čišćenja i dezinfekcije, ispravno, konzistentno, temeljito čišćenje okolnih površina sa vodom i deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije na nivou Centra (dezinfekcija prostora, pranje ruku, te dezinfekcija obuće na ulazima u školu),
 7. Sigurnosni postupci – protokol,
 8. Komunikacija o riziku, provoditi brzu i redovnu internu komunikaciju između dnevnih timova, vozača i pratioca korisnika u prevozu, nastavnika i drugog osoblja,
 9. Svakodnevno praćenje i evidencija stanja u Centru kroz internu dokumentaciju/evidentne liste svakodnevna kontrola istog.

 

Protokoli postupanja u kriznim situacijama

 

Protokolima postupanja definisane  su:

 • mjere sigurnosti i zdravlja u ustanovi,
 • obavezni postupci zaposlenika ustanove u kriznim situacijama,
 • interna dokumentacija i evidentne liste (pripadajuće izjave koje treba popuniti i čuvati u arhivi uz svaki protokol i datum postupanja po istom).

 

PREDMET I PRIMJENA

 

Krizni plan pripravnosti izrađuje se zbog  pojave bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) (u daljem tekstu: Plan). Planom se utvrđuju:

 • mjere u Centru, koje se poduzimaju u kontekstu borbe protiv zarazne bolesti shodno upustvima koja donose nadležni krizni štabovi, ministarstvo zdravstva, drugi organi vlasti i Centra,
 • preporuke zaposlenim, učenicima, korinsicima i roditeljima kako da reaguju i šta da poduzimaju u slučaju da neko od korisnika ili osoblja bude zaražen korona virusom ili se sumnja da je obolio,
 • imenovanja timova za poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa prevencijom širenja zaraze u radnim prostorijama Škole.

 

OPŠTE MJERE UTVRĐENE PLANOM

 

 • Mjere za prevenciju i kontrolu infekcije su ključne kako bi se osigurala zaštita učenika, zaposlenika i roditelja i porast broja slučajeva u  Školi,
 • Provođenje higijene i dezinfekcije ruku, obuće će se vršiti od strane tehničkog i dežurnog osoblja na ulazu u Centra, u svakom segmentu zasebno,
 • Podaci o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju infekcija u Centru, kako bi se osigurala prevencija za zaposlenike, učenike, korisnike, roditelje i druge posjetioce.

 

ZAPOSLENICI, UČENICI, KORISNICI I RODITELJI  ŠKOLE

 

Rad u Centru se organizuje na slijedeći način kojim će se osigurati siguran boravak učenika, korisnika i njihova adekvatna zaštita:

 

 • pri ulasku u Centra učenicima, korisnicima i zaposlenicima se mjeri temperatura poslije čega se upućuju na ulazak na način da se dezinfikuje obuća u posebnoj posudi sa dezifinsijensom, na ulazima su postavljeni dozeri za dezinfekciju ruka,
 • iako je kontakt između između korisnika Centra različitih segmenata odvojen zbog fizičke odvojenosti prostorija u kojima borave, potrebno je obezbjediti da kontakt između korisnika različitih segmenata se onemogući,
 • da bi se smanjio kontakt između učenika različitih razreda početak/završetak nastave i dolazak/izlazak iz škole organizovati tako da učenici ne dolaze/izlaze istovremeno i da u školu dolaze/napuštaju razredi po unaprijed utvrđenom rasporedu,
 • učenici u odjeljenjima za djecu sa autizmom ulaze na posebna ulaz gdje su smjestene učionice za djecu sa autizmom,
 • s obzirom da Centar ima više ulaza, ulaz djece u školu organizovati će se na način da učenici razredne nastave ulaze na jedan ulaz, učenici predmetne nastave na drugi, učenici raspoređeni u grupe na treći ulaz, dok će učenici koji dolaze drugom vrstom prevoza ulaziti na glavni ulaz,
 • djeca koja pohađaju vrtić Centra ulaze na zaseban ulaz i borave u prostoriji koja je fizički odvojena,
 • korisnici radno-rehabilitacionih radionica ulaze na ulaz koji direktno vodi prostorije gdje su smještene radionice, te borave u istima,
 • zbog velike otvorene površine korisnici različitih segmenata koristit će otvorene površine koje se nalaze i vežu isključivo za njihove radne prostorije,
 • zaposlenici ulaze na glavni ulaz i prilikom ulaska mjeri im se temperatura
 • učenicima i korisnicima koje dovode roditelji temperatura se mjeri prilikom predaje djetzeta i odvode se u razrede, odnosno radionice, a učenicima odnosno korisnicima koji će koristiti školski prevoz temepratura se mjeri prilikom ulaska u školski kombi
 • djeci koja pohađaju vrtić Centra temperaturu mjeri njegovateljica/medicinska sestra u vrtiću prilikom preuzimanja djeteta,
 • prilikom dovođenja ili odvođenja učenika, korisnika roditelji ne treba da se zadržavaju u školskom dvorištu, niti da ulaze u školu. Oni dovode ili odvode djecu do ulaza uz obavezno održavanje fizičke distance i ne ulaze u Centar. Vrata Centra će se zaključavati po dolasku svih korisnika,
 • S obzirom da organizam svake osobe funkcioniše različito, da je standardan tjelesna temperatura svake osobe drugačija, da djeca s poteškoćama u razvoju, u većini slučajeva imaju konstantno povišenu tjelesnu temepraturu koja varira i raste i do 37,2, a nakon konsulacije sa epidemiološkom službom, utvrđeno je da je potrebno redovno pratiti tjelesnu temepraturu djece i uz konsultaciju s roditeljima utvrditit koja je tjelesna temepratura poviše za svako dijete i odraslu osobu konkretno, te na osnovu tih podataka postupati.

 

HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU, HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RADNOG PROSTORA

 

 • Na početku školske godine je potrebno sprovesti edukaciju uposlenika, učenika i korisnika Centra o načinu i značaju kontinuiranog provođenja preventivnih mjera,
 • Redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom, sušenje papirnim ubrusima i odlaganje u kante,
 • Na ulazu u Centar i nekoliko dostupnih mjesta u Centru postavljenje dozatora sa dezinficijensom za ruke i uputom za korištenje,
 • Čišćenje i dezinfekcija radnih površina, kvaka na vratima i prozorima, slavina u toaletima prekidača za struju i sl. koje koristi veći broj osoba najmanje dvaputa dnevno,
 • Edukacija uposlenika Centra koji rade na čišćenju i održavanju objekta o dezinficijensima koji se koriste, njihovoj pripremi i korištenju.

 

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE CENTRA

 

 • za svu djecu koja pohađaju školu Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ neophodno je da roditelji prije početka školske godine donesu mišljenje nadležnog ljekara o procjeni zdravstvenog stanja djeteta i mogućnosti pohađanja nastave,
 • u slučaju da nadležni ljekar ne preporučuje pohađanje nastave za dijete u Centru neophodno je, u skladu sa mogućnostima djeteta, obezbijediti nastavu na daljinu (elektronski putem e-maila, printane materijale preuzeti u školi, putem mobilne aplikacije koju odabere roditelj, dostaviti na platformu),
 • učenici / korisinici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu obavezni pohađati redovnu nastavu u školi Centra, te će se i za njih obezbijediti nastava na daljinu, u skladu sa mogućnostima djeteta na neki od predviđenih načina,
 • Roditelji učenika i korinsika koji odluče da učenici pohađaju nastavu odnosno aktivnosti u radno rehabilitacionim radionicama u Centru dužni su dostaviti izjavu kojom odobravaju da njihovo dijete pohađa školu, radno-rehabilitacione radionice u prostorijama Centra, kao i da se izjasne da li će dijete dovoditi lično ili će dijete korisiti školski prevoz.

 

ORGANIZACIJA RADA I  PROSTORA

 

Učenici jednog razreda će pohađati nastavu u jednoj učionici (razredna, a ne kabinetska nastava).

 

Centar će obezbijediti:

 • da fizički kontakti između različitih segmenata Centra, između odjeljenja u školi budu smanjeni na minimum,
 • da se prostorije obavezno provjetravaju više puta dnevno (dva puta, pola sata prije dolaska i pola sata nakon odlaska učenika i korisnika) ili ako vremenske prilike dozvoljavaju, ostaviti otvoren prozor,
 • prolaz kroz zajedničke prostorije će biti organizovan tako da učenici različitih razreda, korisnici radionica i vrtića prolaze naizmjenično i na označene izlaze
 • školsko dvorište će biti označeni zbog držanja predviđenog rastojanja (trakama, bojom).

 

Centar će:

 • upozoriti zaposlenike da izbjegavaju korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih sredstava,
 • ishranu učenika škole organizovati u grupama, po mogućnosti u učionicama ili vani ili u kantini u manjim grupa uz poštivanje epidemioloških mjera i fizičke distance,
 • ishranu korisnika radionica organizovati u grupama ili vani ili u kantini u manjim grupa uz poštivanje epidemioloških mjera i fizičke distance,
 • upozoriti učenike, kao i osobe koje su zadužene za pratnju učenika radi korištenju toaleta, korinike radno rehabilitacioni radionica, da vode računa o poštovanju fizičke distance i obaveznom pranju ruka nakon korištenja toaleta,
 • upozoriti zaposlenike da poštuju fizičku distancu i da se što kraće zadržavaju u zajedničkim prostorijama,
 • upozoriti sve zaposlenike Centra da su obavezni pravilno nositi maske/vizire koje prekrivaju usta i nos,
 • ukoliko se nose jednokratne maske potrebno je nakon upotrebe da se iste odlože u obilježene kante sa poklopcem, koje su izvan doticaja djece,
 • zadužiti dežurne nastavnike i terapeute da vode računa o pridržavanju navedenih mjera na ulazima u Centar, u hodnicima i zajedničkim prostorijama, a svi nastavnici, radni terapeuti da vode računa o pridržavanju i provođenju mjera u učionicama,
 • obavijestiti sve zaposlenike i roditelje korisnika da su obavezni da mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u Centar. U slučaju povećane tjelesne temparature, zaposlenik ne dolazi u Centar i javlja se telefonom direktoru/ici i doktoru porodične medicine.
 • roditelj učenika, korinsika koji ima povišenu temperaturu o tome obavještava razrednika/ odgajateljicu/ radnog terapeuta i doktora porodične medicine, a učenik odnosno korisnik ostaje kod kuće i slijedi uputstva doktora.
 • u slučaju da pratilac korisnika u prevozu prilikom mjerenja temeprature utvrdi da učenik odnonso korisnik ima povišenu tjelesnu temeperaturu iznad dozvoljene, nakon što roditelji saopšti da dijete odnosno korisnik ima povišenu tjelesnu teperaturu, dijete će vratit roditeljima, a o povišenoj temepraturi obavijestiti dnevni tim i direktoricu,
 • Predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj izvodi se na otvorenom prostoru, a zbog važnosti tjelesnog i zdravstvenog odgoja za djecu sa posebnim potrebama i u sali Centra uz poštivanje epidemioloških mjera.
 • Prevoz učenika i korisnika koji će po zahtjevu roditelja koristiti prevoz Centra vršit će se po utvrđenom rasporedu prevoza učenika posebno, a korisnika radno-rehabilitacionih radionica posebno. Vozač i pratilac u prevozu obavezni su na nošenje vizira, kao i mjerenje temeprature prije polaska školskog minibusa. Obavezna je svakodnevna dezinfekcija školskog minibusa više puta dnevno. Detaljna procedura prevoza učenika bit će razrađena posebnim protokolom.

 

ULAZAK U ZGRADU I SASTANCI

 

 • sastanke koje nije moguće obaviti u skladu sa epidemiološkim mjerama obavit će se video vezom, telefonom,
 • svaki dolazak u Centar od strane lica koja nisu zaposlenici, učenici, korisnici se mora ranije najaviti i od strane Centra odobriti,
 • neposredni rad i sastanci sa nezaposlenim licima i strankama reduciraju se na minimum, a prilikom održavanja moraju se poštovati sve higijensko epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca),
 • sastanci će se organizirati u prostorijama koje omogućavaju održavanje potrebne distance,
 • svi individualni i roditeljski sastanci će se održavati putem telefona i video poziva, osim u vanrednim okolnostima,
 • pošta se odlaže u poštansko sanduče smješteno na glavnom ulazu, a u slučaju preporučenih pošiljki na poziv poštara preuzima ih zadužena osoba,
 • dostava kancelarijskog materijala, obroka, sredstava za čišćenje, štampe i ostalog se preuzima na glavnom ulazu u Centar,
 • medicinska sestra vrši prijem učenika i korisnika odnosno korisnika prema potrebi, poštujući sve mjere prevencije i zaštite.

 

Dezinfekcija i higijena školskog prostora

 

 • U skladu sa preporukama nadležnih dezinfekcija i higijena školskog prostora će se održavati prema Planu higijenskog održavanja prostora, čišćenja, dezinfekcije radnih površina i provjetravanja prostora kojeg će Centar napraviti,
 • U prilogu Plana se nalaze obrasci evidentnih lista sa terminina, nazivom prostora, imenom i prezimenom osobe koja je realizovala svakodnevnu dezinfekciju, čišćenje, provjetravanje prostora,
 • Osobe zadužene za čišćenje i održavanje površina Centra svakodnevno popunjavaju evidentne liste, u skladu sa navedenim Planom čišćenja.

 

Praćenje kontakata

 

 • Zaposlenici Centra obavezni su da vode računa o osobama sa kojima su u zadnjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti od 1,5 m i vremenski duže od 15 minuta (bliski kontakt),
 • U slučaju da je učenik ili korisnik radionica, polaznik vrtića testiran na koronavirus ili poslan u samoizolaciju od strane nadležnih službi, roditelji su obavezni telefonski obavjestiti Centar.

 

 

 

 

izolacija učenika i nastavnika

 

 • Svi zaposlenici Centra su obavezni ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura, iznad 36,9) te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Centar. Dužnost svih zaposlenih  je postupiti na isti način i ako su bili u kontaktu sa osobom oboljelom od koronavirusa ili su se vratili iz područja u kojima je registrovana pojava koronavirusa.
 • Zaposlenik koji u toku radnog vremena osjeti neke od simptoma direktor/ica odmah udaljuje sa nastave i prijavljuje slučaj nadležnim. U slučaju određivanja izolacije od strane doktora, zaposlenik sa blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu, a ako su teži slučajevi ide na bolovanje, a za odvijanje nastave obezbjedit će se adekvatna zamjena.
 • Učenika odnosno polaznik kod koga nastavnik / radni terapeut / odgajatelj primjeti neki od simptoma, šalje u sobu za izolaciju i obavještava roditelje koji su dužni preuzeti ga. Do dolaska roditelja ili druge ovlaštene osobe korisnik boravi u sobi za izolaciju pod nadzorom medicinske sestre do dolaska roditelja. Prilikom boravka u sobi poštuju se epidemiološke mjere udaljenosti i zaštitnih maski. Po napuštanju izolacijske sobe, osoblje zaduženo za higijenu dezinficira sobu.

 

NASTAVA NA DALJINU

 

Zavisno od epidemiološke situacije nastava na daljinu će se koristiti u slučajevima i u skladu sa mogućnostima djeteta:

 • Upućivanje grupe učenika jednog odjeljenja na nastavu na daljinu,
 • Izolacije ili oboljenja učenika ili nastavnika,
 • Nepohađanja redovne nastave učenika.

 

DEŽURSTVO

 

Škola će organizovati dežurstva u stalnim grupama do 10 učenika, na način da svaka grupa boravi u odvojenoj prostoriji, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Za rad dežurstva Centar će izraditi detaljan protokol rada.

 

Prijenos dokumentacije i čuvanje predmeta i dokumentacije

 

 • Zaposlenici Škole su u obavezi da budu pripravni i da imaju: pismene pripreme, mjesečne i godišnje planove, sa pripadajućom dokumentacijom za koju su zaduženi kako bi bila na raspolaganju, te da uredno vode evidenciju o predmetima i dokumentaciji i istu uredno pohranjuju i čuvaju, te iste po zahtjevu direktorice ili pedagoga odmah dostave.
 • Razredne knjige će biti dostupne samo u zbornici, a nastavnici će upisivati potrebne podatke također u zbornici, bez izmještanja i nošenja istih u učionice.

 

ŠKOLSKI RAČUNARI

 

 • Zadužuje se osoba da provjerava ispravnost računara i laptop uređaja, u cilju osposobljavanja istih za rad sa učenicima koji nastavu pohađaju na daljinu. Postojeća Platforma ostaje aktivna i upotrebljiva u  obrazovno odgojnom radu.
 • U skladu sa mogućnostima Škola ustupa računar nastavniku ili učeniku koji isti neposjeduje.

 

PREPORUKE ZAPOSLENIM I UČENICIMA

 

Preporučuje se, svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu sa uputstvima, naredbama te drugim aktima ovlaštenih institucija i tijela, te redovno dvosmjerno informisanje, Centar, nadležnog ministarstva i zdravstvenih ustanova, kriznih štabova.

 

ODGOVORNOST ZA POSTUPANJE PO PLANU

 

 1. Za postupanje po ovom planu i za njegovu implementaciju odgovorni su svi zaposleni, u koordinaciji sa operativnim timom Centra.
 2. Ovaj plan primjenjuje se od dana njegovog donošenja, a mijenjat će se i dopunjavati shodno preporukama i naredbama nadležnih organa.

 

ORGANIZACIJA NASTAVNOG PROCESA U OSNOVNOJ ŠKOLI CENTRA

 

U  cilju  zaštite  zdravlja  zaposlenika  i  učenika  odnosno prevencije zaraze koronavirusom nastavni  proces se obavljaju pod uslovima utvrđenim relevantnim odukama Nastavničkog vijeća sa jasno definisanim terminima ulaska u školu i terminima nastave, te radom odnosno nastavom na daljinu na neki od predviđenih načina (elektronskim putem e-maila, printanjem materijala i preuzimanje istih u školi, putem mobilne aplikacije koju odabere roditelj, dostavljanjem na platformu), a sve u skladu sa mogućnostima djeteta.

Model rada u nastavi je planiran da se nastava održava u prvoj smjeni uz maksimalnu zaštitu i odvajanje odjeljenja.

Model rada u radno- rehabilitacionim radionicama je planiran da se aktivnosti održavaju u prvoj smjeni uz maksimalnu zaštitu i odvajanje odjeljenjenja, radionica i vrtića.

Za organizaciju rada u rezidentnom smještaju bit će donesen detaljan protokol.

 

NEPRIDRŽAVANJE MJERA UTVRĐENIH PLANOM

 

Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim planom od strane zaposlenika, učenika, korinsika, polaznika i roditelja Centra predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05).

 

Krizni plan pripravnosti je razmatran i usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj dana, 31.08.2020. godine.

 

Upravni odbor škole Centra je upoznat sa Kriznim planom pripravnosti, te stupa na snagu objavljivanjem na oglasnoj tabli, internet stranica Centra.

Related Posts