+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU

SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR

 

Na osnovu člana 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK/Ž“ broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 98. Pravila Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Pravilnika o radu JU Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Odluke Upravnog odbora JU Centra “Los Rosales” Mostar broj 05-30-548-1/23 od 27.12.2023. godine raspisuje se:

JAVNI  KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

 • Član Stručnog tijela za procjenu i praćenje i upućivanje djece s teškoćama ili invaliditetom, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme sljedećih profila:

 

 • Logoped – 1 izvršilac
 • Psiholog – 1 izvršilac
 • Socijalni radnik – 1 izvršilac

 

Opis posla članova Stručnog tijela:

 • upis djeteta u registar nadležne Komisije za procjenu i koordinaciju procjene djeteta,
 • koordinacija procesa procjene i stručna podrška od strane nadležne Komisije,
 • kontinuirano prikupljanje podataka, osnaživanje djeteta i porodice,
 • izdavanje lično usmjerenog plana podrške djetetu i porodici najkasnije 6 mjeseci nakon procjene;
 • izdavanje pisanih preporuka za izradu lično usmjerenog plana podrške djetetu i porodici od strane nadležne Komisije u skladu s usvojenim Priručnikom za izradu lično usmjerenog plana podrške i Smjernicama za procjenu i upućivanje djece s teškoćama i invaliditetom,
 • kontinuirano praćenje razvoja djeteta na godišnjem nivou što uključuje pisanu komunikaciju sa koordinatorima za procjenu djece, ustanovama, organizacijama i stručnjacima u čije je usluge uključeno dijete, kontinuirano prikupljanje podataka o razvojnom statusu djeteta temeljem procjene definirane Smjernicama za procjenu i upućivanje djece s teškoćama i invaliditetom,
 • eventualni prijedlog dodatnih preporuka za proširenje odnosno reviziju lično usmjerenog plana podrške,
 • zaključivanje procesa procjene od strane nadležne Komisije donošenjem završnih akata s preporukama o daljnjoj podršci i zaštiti djeteta i porodice,
 • drugi poslovi po nalogu direktora (pomoćnika).

Pored opštih uslova predviđenih zakonom (da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin BiH), kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”:

 

 1. Za radno mjesto član Stručnog tijela logoped: visoka stručna sprema VSS (odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja s minimalno 240 etcs) studij logopedije, najmanje 1 (jedna) godina stručnog iskustva na poslovima svoje struke nakon završene tražene stručne spreme u radu sa djecom s poteškoćama u razvoju, razvijene komunikacijske vještine.

 

 1. Za radno mjesto član Stručnog tijela psiholog: visoka stručna sprema (odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja s minimalno 240 etcs) studij psihologija, najmanje 1 (jedna) godina stručnog iskustva na poslovima svoje struke nakon završene tražene stručne spreme u radu sa djecom s poteškoćama u razvoju, razvijene komunikacijske vještine.

 

 1. Za radno mjesto član Stručnog tijela socijalni radnik: visoka stručna sprema (odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja s minimalno 240 etcs) studij socijalnog rada, najmanje 1 (jedna) godina stručnog iskustva na poslovima svoje struke nakon završene tražene stručne spreme u radu sa djecom s poteškoćama u razvoju, razvijene komunikacijske vještine.

 

Poželjno je da kandidati za članove Stručnog tijela u skladu sa kriterijima za formiranje i rad stručnih komisija za procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom u BiH imaju završene sljedeće obuke:

– obuka o UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i primjeni Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja u procjeni djece,

– obuka o multidisciplinarnom i interdisciplinarnom pristupu procjeni djece,

– obuka o psiho-socijalnoj podršci djeci i članovima porodice.

Prioritet za rad u Komisiji za procjenu i koordinaciju procjene djece dati će se stručnjacima koji uz navedene obavezne kriterije zadovoljavaju i sljedeće specifične kriterije:

 • obuka iz oblasti izrade lično usmjerenog plana podrške,
 • obuka iz oblasti izrade pisanih individualiziranih preporuka za planiranje podrške u skladu s preostalim sposobnostima djeteta,
 • obuka iz procjene razvojnih specifičnosti po razvojnim područjima djeteta,
 • obuka iz oblasti timskog rada i komunikacije.

 

Uz prijavu (obvezni prijavni obrazac koji je sastavni dio konkursa, a koji se nalazi na web stranici Služe za zapošljavanje HNŽ-HNK – https://www.szzhnz-k.ba/, na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK i web stranici Centra) na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

 • Biografiju ,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu nakon sticanja tražene stručne spreme,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja),
 • Uvjerenje o prebivalištu,
 • Druge dokaze o posebnim znanjima, ispitima i vještinama, angažmanima na relevantnim poslovima, te potvrde/certifikate relevantnih ustanova kojima se dokazuju tražene obuke, kao i o radu s djecom sa poteškoćama u razvoju, ukoliko ih kandidat posjeduje.

Napomena: Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 6/18, 4/21, 7/22, 11/23), prioritet pri zapošljavanju imaju lica iz  člana 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu dostave dokaz o pripadnosti kategorijama iz člana 1. Zakona, a u skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“ broj 1/24).

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena i usmena provjera znanja i sposobnosti. O daljem toku postupka, kao i vremenu održavanja ispita kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Uredbom o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u HNK. Kandidati koji se ne pojave na provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova traženih konkursom dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti: ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (oba ne starija od 3 mjeseca).

Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

 

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“,

Južni logor bb, 88000 Mostar

sa naznakom

„Prijava za konkurs za popunu radnih mjesta – član Stručnog tijela“

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objave obavještenja o raspisivanju konkursa u dva dnevna lista.

Tekst javnog konkursa objavljen na web stranici i oglasnoj ploči JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar www.los-rosales.com , web stranici i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNK www.szzhnz-k.ba .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen u skladu s uredbom u postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK

 

 

 

 

Related Posts