+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 98. stav 4. Pravila Javne Ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, člana 8. Pravilnika o radu J.U. Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“, Odluke upravnog odbora broj 01-38-09/19 od 19.08.2019. godine, a u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“, Upravni odbor J.U. Centar „Los Rosales“ Mostar, raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

A) na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca

 1. Odgajatelj/ica u rezidentnom smještaju – 1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

B) na određeno radno vrijeme do 30.06.2020. godine

       2. Muzikoterapeut –1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene, Pravilima J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, i to:

 1. Za radno mjesto odgajatelj/ica u rezidentnom smještaju
 • završena odgovarajuća SSS – IV stepen, VŠS-VI stepen ili VSSS-VII stepen (I ili II ciklus bolonjskog studija), završena medicinska, gimnazija ili druga srednja škola društvenog smjera, završen fakultet društvenog ili medicinskog smjera;
 • najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme, a poželjno radno iskustvo u radu sa djecom sa posebnim potrebama;
 • posebna znanja, ispiti i vještine – poželjna završena obuka za pružatelje podrške za osobe sa invaliditetom (PP), poznavanje rada na računaru.

 

2. Za radno mjesto muzikoterapeuta

 • završena odgovarajuća SSS – IV stepen ili VSS – VII (I ili II ciklus bolonjskog studija), završena Srednja muzička škola, Muzička akademija ili Nastavnički fakultet smjer Muzičke umjetnosti;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon završene tražene stručne spreme, poželjno radno iskustvo u radu sa djecom i mladima sa poteškoćama u razvoju;
 • posebna znanja, ispiti i vještine – poželjan položen stručni ispit, poželjna završena obuka za muzikoterapeuta, aktivno sviranje najmanje jednog instrumenta.

 

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

 • Biografiju (obavezno navesti adresu i kontakt telefon)
 • Diplomu o dokazu stručne spreme i zvanja
 • Dokaz o radnom iskustvu stečenom nakon završene tražene stručne spreme
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Druge dokaze o posebnim znanjima, ispitima i vještinama, kao i oradu sa djecom sa poteškoćama u razvoju, ukoliko ih kandidat posjeduje

 

Kandidati koji su učesnici rata – demobilisani borci, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, članovi porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca uz dostavljanje dokaza o pripadnosti navedenim kategorijama, ostvaruju pravo na prioritetno zapošljavanje, pod jednakim uslovima, a sve u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK ²Službene novine HNK², broj: 6/18).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena i usmena provjera znanja i sposobnosti. O vremenu održavanja pismene i usmene provjere znanja i sposobnosti kandidati koji budu ispunjavali uslove biti će naknadno obaviješteni.

Kandidat koji bude izabran za obavljanje poslova traženih konkursom, nakon konačnosti odluke o izboru, a prije zaključenja ugovora o radu, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).

Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova podnose se putem pošte ili lično u prostorija Centra “Los Rosales” na adresu:

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“

Južni  logor  b.b.

88 000  M o s t a r

sa naznakom „za konkurs“

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Mostar, 23.08.2019.

Related Posts