+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta – vozač

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
GRAD MOSTAR
J.U. CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“ MOSTAR

Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), 98. stav 4. Pravila Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Pravilnika o radu J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“, Pravilnika o postupku provođenja konkursne procedure za prijem u radni odnos u JU Centar „Los Rosales“, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj 05-02-30-2250/20 od 09.11.2020. godine, Odluke Upravnog odbora J.U. Centar “Los Rosales” Mostar broj 01-78-14/20 od 10.11.2020. godine, Upravni odbor raspisuje:

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
A) na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine
– vozač …………………………………………………………………………… 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” i to:

– Stručna sprema: KV, SSS, VKV, završena Srednja škola za saobraćaj i komunikacije smjer vozač motornih vozila, položen vozački ispit za „D“ kategoriju, položen državni ispit za vozača, najmanja jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):
• Biografiju (obavezno navesti adresu i kontakt telefon)
• Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Diplomu/svjedočanstvo – dokaz o stečenoj stručnoj spremi tražene konkursom
• Uvjerenje o položenom državnom ispitu za vozača
• Dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom
• Druge dokaze o posebnim znanjima, ispitima i vještinama, kao i radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju, ukoliko ih kandidat posjeduje.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK (“Službene novine HNK”, broj: 6/18) uz dostavljanje valjanog dokaza.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se intervju. O vremenu održavanja intervjua kandidati koji budu ispunjavali uslove će biti obaviješteni telefonskim putem.
Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova traženih konkursom dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju (oba ne starija od 3 mjeseca).
Prijave se podnose preporučeno putem pošte na adresu:
J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“,
Južni logor bb, 88000 Mostar
sa naznakom „za konkurs“
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Upravni odbor Centra „Los Rosales“ Mostar

Related Posts