+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU

SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR

 

Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), 98. stav 4. Pravila Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, članova 6. i 8. Pravilnika o radu J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“, Pravilnika o postupku provođenja konkursne procedure za prijem u radni odnos, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj 05-02-35-1409/20 od 19.08.2020. godine, Odluke Upravnog odbora J.U. Centar “Los Rosales” Mostar broj 01-47-08/20 od 01.09.2020. godine,  Upravni odbor raspisuje:

 

KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta    

  A) na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

 

 1. medicinska sestra/tehničar ……………………………………………….1 izvršilac (puno radno vrijeme)
 2. sekretar ………………………………………………………………………… 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
 3. vozač …………………………………………………………………………… 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
 4. rukovalac centralnog grijanja i domar ……………………………… 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
 5. nastavnik defektolog ……………………………………………………… 9 izvršioca (puno radno vrijeme)

                                                                                   

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” i to:

 

 1. Za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

– Stručna sprema: SSS/IV stepen ili VŠS/VI stepen, medicinskog smjera, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme, po mogućnosti u rad s djecom s poteškoćama u razvoju.

– Posebna znanja i vještine: poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit.

 

 1. Za radno mjesto sekretara

– Stručna sprema i rado iskustvo: VSS – VII stepen (I ili II bolonjskog studija) pravni ili upravni smjer ili VŠS – VI stepen stručne spreme pravnog ili upravnog smjera, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme.

– Posebna znanja i vještine: poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

 

 1. Za radno mjesto vozača

– Stručna sprema: KV, SSS, VKV, završena Srednja škola za saobraćaj i komunikacije smjer vozač motornih vozila, najmanja jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme, položen vozački ispit za „D“ kategoriju, položen državni ispit za vozača.

 

 1. Za radno mjesto rukovalac centralnog grijanja i domar

– Stručna sprema: KV, SSS, VKV (III, IV, V stepen stručne spreme, završena gimnazija, srednja škola mašinske, elektro ili građevinske), položen ispit za rukovaoca centralnog grijanja i najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme.

 

 1. Za radno mjesto nastavnika defektologa

– Stručna sprema: VSS – VII stepen ili I ili II ciklus bolonjskog studija, završen Defektološki fakultet – smjer oligofrenolog ili Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet smjer edukacija i rehabilitacija, najmanje jedna godina radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme.

– Posebna znanja, ispiti i vještine: poznavanje rada na računaru, poželjna završena obuka za terapijski rad u sobi senzorne integracije i snoezelen sobi, položen stručni ispit.

 

 Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

 • Biografiju (obavezno navesti adresu i kontakt telefon)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diplomu/svjedočanstvo – dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za pozicije 1. i 5.
 • Uvjerenje o položenom državnom ispitu za vozača – za poziciju 3.
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom
 • Druge dokaze o posebnim znanjima, ispitima i vještinama, kao i radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju, ukoliko ih kandidat posjeduje.

 

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK (“Službene novine HNK”, broj: 6/18) uz dostavljanje valjanog dokaza.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena i/ili usmena provjera znanja i sposobnosti. O vremenu održavanja pismene i/ili usmene provjere znanja i sposobnosti kandidati koji budu ispunjavali uslove će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem.

 

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova traženih konkursom dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju (oba ne starija od 3 mjeseca).

 

Prijave se podnose putem pošte ili lično u prostorijama Centra “Los Rosales” na adresu:

 

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar

Južni logor bb, 88000 Mostar

sa naznakom „za konkurs“

 

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Upravni odbor Centra „Los Rosales“ Mostar

 

 

Related Posts