+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta 2023/1

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

J.U. CENTAR ZA DJECU I OMLADINU

SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“ MOSTAR

 

Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22), člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK („Službene novine HNK“ broj 11/21), člana 98. Pravila Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj 02-30-1805/22 od 22.02.2023. godine i izmjene Saglasnosti broj 02-30-1805/22-1 od 17.03.2023. godine, Odluke Upravnog odbora J.U. Centar “Los Rosales” Mostar broj 05-30-99/23 raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

A) na neodređeno vrijeme

– računovodstveno-administrativni radnik ………………………. 1 izvršilac (pola radnog vremena)

 

B) na određeno vrijeme do 15.07.2023. godine

– vozač …………………………………………………………………………. 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

– nastavnik defektolog ……………………………………………………………. 10 izvršilaca (puna norma)

 

C) na određeno vrijeme, do povratka uposlenice sa bolovanja, a najdalje do 15.07.2023. godine

– nastavnik defektolog ………………………………………………………………. 1 izvršilac (puna norma)

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” i to:

 

Za radno mjesto računovodstveno-administartivni radnik:

VSS – VII ili VŠS – VI stepen stručne spreme odnosno I ili II ciklusa bolonjskog studija ekonomskog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme, poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

 

Za radno mjesto nastavnik defektolog:

VSS – VII stepen odnosno I ili II ciklus bolonjskog studija, završen fakultet za zvanje defektolog – oligofrenolog ili edukator – rehabilitator, položen stručni ispit.

 

Za radno mjesto vozač:

KV, SSS, VKV, završena Srednja škola za saobraćaj i komunikacije smjer vozač motornih vozila, najmanja 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme, položen vozački ispit za „D“ kategoriju, položen državni ispit za vozača.

 

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

· Biografiju (obavezno navesti adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt telefon)

· Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

· Izvod iz matične knjige (sa naznakom da nema ograničen rok važenja)

· Diplomu/svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju

· Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za radna mjesta nastavnik defektolog

· Uvjerenje o položenom državnom ispitu za vozača – za radno mjesto vozač

· Dokaz o posjedovanju vozačkog ispita “D” kategorije – za radno mjesto vozač

· Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom

· Druge dokaze o posebnim znanjima, ispitima i vještinama, kao i radu s djecom sa poteškoćama u razvoju, ukoliko ih kandidat posjeduje.

 

Napomena: Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK („Sl. novine HNK“ broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica iz člana 1. istog Zakona ukoliko dostave dokaz o navedenom.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena i/ili usmena provjera znanja i sposobnosti. O vremenu održavanja pismene i/ili usmene provjere znanja i sposobnosti kandidati koji budu ispunjavali uslove će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem. Kandidati koji se ne pojave na usmenoj i/ili pismenoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave na Konkurs.

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova traženih konkursom dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti: ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (oba ne starija od 3 mjeseca).

Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

 

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“,

Južni logor bb, 88000 Mostar

sa naznakom

„Prijava za konkurs za radno mjesto (navesti radno mjesto na koje se prijavljujete)“

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja u dnevnim novinama, a konkurs će se objaviti na web stranici Centra, web stranici Službe Zavoda za zapošljavanje HNK i Oglasnoj ploči Centra.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Upravni odbor Centra „Los Rosales“ Mostar

Related Posts