+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Konkurs za izbor i imenovanje direktora

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM

POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR

 

Na osnovu člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Služene novine HNK“ broj 02/05), člana 99. Pravila JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj 02-30-2160/22 od 01.11.2022. godine, Odluke Upravnog odbora broj: 05-30-494/22 od 10.11.2022. godine, Upravni odbor raspisuje:

 

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora na period od četiri (4) godine

                              

Za direktora Centra može biti imenovana osoba koja pored opštih uslova predviđenih Zakonom ispunjava i posebne uslove:

 • da ima završenu višu (VŠS) ili visoku (VSS) stručnu spremu,
 • da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa Zakonom,
 • da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi,
 • da nije krivično kažnjavana,
 • da nije zaposlena na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
 • da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Upravnog odbora.

 

Imenovanje direktora vrši se na period od četiri (4) godine.

 

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene kopije):

 • Biografiju (obavezno navesti adresu i kontakt telefon),
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu, nakon sticanja školske spreme tražene konkursom,
 • Izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja),
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Program rada i razvoja Centra na mandatni period od četiri (4) godine,
 • Ovjerena izjava kandidata da nije zaposlen na drugoj funkciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
 • Ovjerena izjava kandidata da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim drugim članom Upravnog odbora,
 • Druge dokaze o posebnim znanjima, ispitima, vještinama i radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju, ukoliko ih kandidat posjeduje,
 • Potvrdu/uvjerenje o pripadnosti kategorijama po članu 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Sl.novine HNK-a” br. 06/18), izdatu od nadležnog organa, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama.

 

Napomena: Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK („Sl. novine HNK-a“ broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica iz člana 1. istog Zakona ukoliko dostave dokaz o navedenom.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obavit će se intervju.

Upravni odbor će u roku od osam (8) dana, od dana kada je donio odluku, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o imenovanju direktora.

Kandidat koji bude izabran dužan je, prije donošenja Odluke o imenovanju za direktora, dostaviti: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju (oba ne starija od 3 mjeseca).

Konkurs za imenovanje direktora ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” Mostar

Južno logor bb

88 000  Mostar

 

sa naznakom

“Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra”

 

 

 

 

Related Posts