+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM

POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Sl.novine BiH“ broj: 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97), člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), članova 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Služene novine HNK“ broj 02/05), Pravila JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj 02-30-2160/22 od 01.11.2022. godine, Odluke Upravnog odbora broj: 05-30-185/23 od 25.04.2023. godine, Upravni odbor JU Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar raspisuje:

 

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora na period od četiri (4) godine

 

Za direktora Centra može biti izabrana i imenovana osoba koja pored opštih uslova predviđenih Zakonom ispunjava i posebne uslove:

 • da ima višu (VŠS) ili visoku (VSS) stručnu spremu (odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja),
 • da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa Zakonom,
 • da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi, poželjno radno iskustvo u radu sa djecom s poteškoćama i osobama sa invaliditetom,
 • koja nije krivično kažnjavana,
 • da nije zaposlena na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
 • da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Upravnog odbora.

 

Izbor i imenovanje direktora Centra vrši se na period od četiri (4) godine.

 

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije):

 • Biografiju (obavezno navesti adresu i kontakt telefon),
 • Diplomu o stečenoj školskoj spremi,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu sa naznakom radnog mjesta na kojem je kandidat radio kao i period rada,
 • Izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja),
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Program rada i razvoja Centra na mandatni period od četiri (4) godine,
 • Ovjerena izjava kandidata da nije zaposlen na drugoj funkciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
 • Ovjerena izjava kandidata da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Upravnog odbora,
 • Druge dokaze o posebnim znanjima, ispitima, vještinama i radu sa djecom s poteškoćama u razvoju i osobama sa invalididtetom, ukoliko ih kandidat posjeduje.

Napomena: prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK („Sl. novine HNK-a“ broj: 6/18, 4/21, 7/22) ukoliko uz prijavu dostave dokaze o navedenom (potvrda/uvjerenje izdata od nadležnog organa).

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obavit će se intervju.

Upravni odbor će u roku od osam (8) dana, od dana kada je donio odluku, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanju direktora.

Kandidat koji bude izabran bit će obavezan, prije donošenja Odluke o imenovanju za direktora, dostaviti: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju (oba ne starija od 3 mjeseca).

Konkurs za izbor i imenovanje direktora ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” Mostar

Južni logor bb

88 000  Mostar

sa naznakom

“Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra”

Related Posts