+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Konkurs 2022

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU

SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR

 

Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK („Službene novine HNK“ broj 11/21), člana 98. Pravila Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Pravilnika o radu JU Centra „Los Rosales“ Mostar, Pravilnika o postupku provođenja konkursne procedure za prijem u radni odnos, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj 05-02-30-1692/21 od 28.12.2021. godine, Odluke Upravnog odbora J.U. Centar “Los Rosales” Mostar broj 05-30-05/22 od 05.01.2022. godine raspisuje se:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca

– sekretar ………………………………………………………………………… 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

– nastavnik defektolog …………………………………………………………………. 1 izvršilac (puna norma)

 1. B) na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine

– vozač …………………………………………………………………………… 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

– nastavnik defektolog ………………………………………………………………… 9 izvršioca (puna norma)

– rukovalac centralnog grijanja i domar ………………………………. 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

 1. C) na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najdalje do 30.06.2022. godine

– njegovateljica-medicinska sestra/tehničar ………………………… 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora J.U. Centar “Los Rosales” Mostar broj 05-30-06/22 od 05.01.2022. godine raspisuje se konkurs za radno mjesto:

 1. na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine

– asistent/ica u rezidentnom smještaju ………………………………….. 1 izvršilac (puno radno vrijeme).

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” i to:

 

Za radno mjesto sekretar:

VSS – VII ili VŠS – VI stepen stručne spreme odnosno I ili II ciklusa bolonjskog studija pravnog ili upravnog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme, poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

 

Za radno mjesto nastavnik defektolog:

VSS – VII stepen ili I ili II ciklus bolonjskog studija, završen fakultet za zvanje defektolog – oligofrenolog ili edukator – rehabilitator, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, poželjna završena obuka za terapijski rad u sobi senzorne integracije i snoezelen sobi.

 

Za radno mjesto vozač:

KV, SSS, VKV, završena Srednja škola za saobraćaj i komunikacije smjer vozač motornih vozila, najmanja 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme, položen vozački ispit za „D“ kategoriju, položen državni ispit za vozača.

 

Za radno mjesto rukovalac centralnog grijanja i domar:

KV, SSS, VKV (III, IV, V stepen stručne spreme, završena gimnazija, srednja škola mašinske, elektro ili građevinske), obavezno položen ispit za rukovaoca centralnog grijanja i najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme.

 

Za radno mjesto medicinska sestra/tehničar:

SSS/IV stepen ili VŠS/VI stepen, medicinskog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme, po mogućnosti u rad s djecom s poteškoćama u razvoju, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit.

 

Za radno mjesto asistent/ica u rezidentnom smještaju:

– završena srednja škola – III ili IV stepena bilo kojeg smjera; poželjno radno iskustvo u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju minimalno šest (6) mjeseci.

 

 Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

 • Biografiju (obavezno navesti adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt telefon)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diplomu/svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za radna mjesta nastavnik defektolog i medicinska sestra/tehničar
 • Uvjerenje o položenom državnom ispitu za vozača – za radno mjesto vozač
 • Dokaz o položenom ispit za rukovaoca centralnog grijanja – za radno mjesto rukovalac centralnog grijanja i domar
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom
 • Druge dokaze o posebnim znanjima, ispitima i vještinama, kao i radu s djecom sa poteškoćama u razvoju, ukoliko ih kandidat posjeduje.

 

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK („Sl. novine HNK“ broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica iz člana 1. istog Zakona ukoliko dostave dokaz o navedenom.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena i/ili usmena provjera znanja i sposobnosti. O vremenu održavanja pismene i/ili usmene provjere znanja i sposobnosti kandidati koji budu ispunjavali uslove će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem. Kandidati koji se ne pojave na usmenoj i/ili pismenoj provjeri znanja i sposobnosto smatrat će se da su odustali od prijave na Konkurs.

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova traženih konkursom dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju (oba ne starija od 3 mjeseca).

Prijave se podnose putem pošte ili lično u prostorijama JU Centra “Los Rosales” na adresu:

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“,

Južni logor bb, 88000 Mostar

sa naznakom

„Prijava na konkurs za radno mjesto (navesti radno mjesto na koje se prijavljujete)“

NE OTVARAJ

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Obavještenja o raspisivanju javnog konkursa u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Upravni odbor Centra „Los Rosales“ Mostar

Related Posts