+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

Javni konkurs za popunu radnih mjesta u vrtiću

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

J.U.  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU

SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR

 

Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju HNK („Službene novine HNK“  broj: 5/00), člana 98. Pravila Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Pravilnika o radu JU Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Odluke Upravnog odbora JU Centra “Los Rosales” Mostar broj 05-30-260/23 od 06.06.2023. godine raspisuje se:

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunu radnih mjesta u vrtiću Centra „Los Rosales“

 

  • Logoped – 1 izvršilac, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
  • Psiholog – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine, puno radno vrijeme

 Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje HNK i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” i to:

Za radno mjesto logoped:

visoka stučna sprema (VSS) (odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja) za zvanje logoped, položen stručni ispit u zdravstvu ili obrazovanju, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon završene tražene stručne spreme, poželjno iskustvu u radu sa djecom s poteškoćama u razvoju

Za radno mjesto psiholog:

visoka stručna sprema (VSS) (odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog stepena Bolonjskog sistema studiranja) smjer psihologija, položen stručni ispit, poželjno radno iskustvo u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju

Uz svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

  • Biografiju (obavezno navesti adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt telefon),
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu,
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • Izvod iz matične knjige (sa naznakom da nema ograničen rok važenja),
  • Uvjerenje o prebivalištu,
  • Druge dokaze o posebnim znanjima, ispitima i vještinama, kao i radu s djecom sa poteškoćama u razvoju, ukoliko ih kandidat posjeduje.

Prednost pri zapošljavanju  imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK“ br. 6/18, 4/21 i 7/22) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaze o navedenom.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene javnim konkursom, obavit će se pismena i usmena provjera znanja i sposobnosti. O vremenu održavanja pismene i/ili usmene provjere znanja i sposobnosti kandidati koji budu ispunjavali uslove će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem. Kandidati koji se ne pojave na provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova traženih konkursom dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti: ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (oba ne starija od 3 mjeseca).

Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“,

Južni logor bb, 88000 Mostar

 sa naznakom

„Prijava za konkurs za popunu radnih mjesta u vrtiću Centra „Los Rosales““

 Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja u  dnevnim novinama,  a cjelokupan tekst konkursa objavljen je na web stranici i oglasnoj ploči Centra, web stranici i oglasnoj ploči Službe Zavoda za zapošljavanje HNK.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Upravni odbor Centra „Los Rosales“ Mostar

 

Related Posts