+387 36 556 581 losrosal@bih.net.ba Pon - Pet 07:00 - 15:00

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

JU  CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA

POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“  MOSTAR

Na osnovu člana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22), člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK („Službene novine HNK“ broj 11/21), člana 98. Pravila Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj 02-30-1903/23 od 05.12.2023. godine, Odluke Upravnog odbora broj 05-30-546/23 od 27.12.2023. godine raspisuje se:

 

K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 A) na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine

– vozač …………………………………………………………………………. 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

– nastavnik defektolog …………………………………11 izvršilaca (puna norma/puno radno vrijeme)

 Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” i to:

Za radno mjesto nastavnik defektolog:

VSS ili VŠS odnosno prvi ili drugi ciklus Bolonjskog sistema studiranja za zvanje defektolog-oligofrenolog / edukator-rehabilitator, položen stručni ispit.

Za radno mjesto vozač:

najmanje III stepen stručne spreme za zvanje vozač motornih vozila, vozačka dozvola “D” kategorije, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima s vozačkom dozvolom “D” kategorije

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

  • Biografiju (obavezno navesti adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt telefon)
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa)
  • Izvod iz matične knjige (sa naznakom da nema ograničen rok važenja)
  • Diplomu/svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za radno mjesto nastavnik defektolog, ukoliko ga kandidat posjeduje,
  • Dokaz o posjedovanju vozačkog ispita “D” kategorije – za radno mjesto vozač
  • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu
  • Dokaze o posebnim znanjima, ispitima i vještinama, radu s djecom sa poteškoćama u razvoju, ukoliko ih kandidat posjeduje i drugo.

Napomena: Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 6/18, 4/21, 7/22, 11/23), prioritet pri zapošljavanju imaju lica iz  člana 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu dostave dokaz o navedenom.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena i/ili usmena provjera znanja i sposobnosti. O vremenu održavanja pismene i/ili usmene provjere znanja i sposobnosti kandidati koji budu ispunjavali uslove će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem. Kandidati koji se ne pristupe usmenoj i/ili pismenoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave na Konkurs.

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova traženih konkursom dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti: ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (oba ne starija od 3 mjeseca).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar,

Južni logor bb, 88000 Mostar

 sa naznakom

„Prijava na konkurs za radno mjesto (navesti radno mjesto na koje se prijavljujete)“

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja u dnevnim novinama. Konkurs se objavljuje web stranici Službe Zavoda za zapošljavanje HNK, na web stranici Centra www.los-rosales.com i Oglasnoj ploči Centra.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Upravni odbor Centra „Los Rosales“ Mostar

 

 

Related Posts